تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
خارج 
1394 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
18.00 
دیپلم 
1380 
ریاضی فیزیک 
قم 
19.10